Polityka

poufności

sklepu www.sackybag.com

Metody płatności

Koszty dostawy

Czas dostawy

Regulamin newsletter

Niniejsza polityka prywatności dotyczy ochrony danych osobowych, informacji na temat wykorzystywania plików cookies w serwisie www.sackybag.com, informacji o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1. Administratorem danych osobowych jest firma

SACKY Magdalena Twardowska z siedzibą w Jaworznie, ul. Starowiejska 31a, 43-600 Jaworzno, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 6322024050, prowadząca sklep www.sackybag.com.

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

3. Jeżeli Klient złoży zamówienie w sklepie internetowym www.sackybag.com – za dobrowolną uprzednią zgodą Klienta – Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu realizacji zamówienia jest całkowicie dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych, których podanie ze względu na właściwość świadczonej usługi jest niezbędne uniemożliwia obsługę zamówienia oraz założenie, utrzymywanie i korzystanie z Konta Klienta.

4. Jeżeli Klient założy Konto Klienta, sacky.bag przetwarza dane osobowe Klienta, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail w celu założenia i korzystania z Konta przez tego Klienta. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych, których podanie ze względu na właściwość świadczonej usługi jest niezbędne lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta uniemożliwia założenie, utrzymywanie, korzystanie i obsługę tego Konta.

5. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, nawlekane.pl przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.

6. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez www.sackybag.com w celu przesyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną jest także w pełni dobrowolne.

7. W serwisie www.sackybag.com wykorzystywana jest technologia znana jako cookies. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej www.sackybag.com

8. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej Klienta.

9. Sacky.bag nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronie internetowej www.sackybag.com

10. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem www.sackybag.com. Podsumowania mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę www.sackybag.com. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem www.sackybag.com. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. 

11. W sklepie internetowym nawlekane.pl nie jest możliwe korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (miasto, kod, ulica, numer domu i lokalu, kraj), adres e-mail, numer telefonu jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi jest tj. w celu zrealizowania przez nawlekane.pl zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego nawlekane.pl.

12. Sacky.bag stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu tych danych przez osoby nieuprawnione.

Metody płatności

- Płatność przy odbiorze (przesyłka za pobraniem)
- PAYPAL

- Płatność manualna, przelew tradycyjny
 

Dane bankowe:

SACKY Magdalena Twardowska

44 1140 2004 0000 3502 7911 8572

ul. Starowiejska 31a

43-600, Jaworzno

Koszty dostawy

Dokonując zakupów na stronie możesz skorzystać z trzech opcji dostawy:

  1. Kurier Inpost ( koszt przesyłki poniżej 50zł to 10zł, powyżej 50zł dostawa jest darmowa)

  2. Kurier DPD (Koszt przesyłki poniżej 50zł to 10zł, powyżej 50zł koszt dostawy to 5zł)

  3. Kurier Inpost za pobraniem (Koszt przesyłki poniżej 50zł to 14zł, powyżej 50zł to 9zł)

Wszystkie zamówienia staramy się realizować najszybciej jak to tylko możliwe. Długość czasu realizacji większości zamówień wynosi od 1-4 dni roboczych.

W nielicznych przypadkach czas realizacji może się wydłużyć do 7 dni roboczych, jednak zawsze zostaniesz o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

 

Czas dostawy, jest zależy od wybranego przewoźnika:
1. Kurier Ipost (2-3 dni robocze)

2. Kurier DPD (1-2 dni roboczych)

Regulamin newsletter

Regulamin usługi Newsletter sklepu internetowego sackybag.com

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „Newsletter” przez firmę SACKY Magdalena Twardowska, ul. Starowiejska 31a, 43-600 Jaworzno, NIP: 6322024050 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres e-mail: sacky.bag@gmail.com zwanej dalej: "Usługodawca".

2. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Usługobiorca”). W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie Newslettera.

3. Korzystanie z usługi Newsletter (w tym zawarcie Umowy) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, a w przypadku odbiorców usługi Newsletter na podany numer komórkowy – telefon komórkowy; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (6) ważny/aktywny adres e-mail; (7) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

II. Zasady korzystania z usługi Newsletter

1. Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje:

a. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych, 

b. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy dane obejmujące swoje imię, nazwisko, ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, w tym w szczególności złożyli zamówienie lub założyli konto pod adresem internetowym: www.sackybag.com (dalej również: „Serwis”), drogą pocztową informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy, w tym w szczególności bonów lub dedykowanych ofert promocyjnych,

c. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój numer telefonu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.

2. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

a. udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Serwisie lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem;

b. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter). 

3. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. 

4. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Usługobiorcy, 

b. niezwłocznego aktualizowania danych podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy;

c. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter. 

2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy, a Usługobiorca nie podał Usługodawcy innych danych osobowych.

4. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z Newslettera, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Poufności” dostępnej w ramach Serwisu. 

IV. Własność intelektualna usługodawcy

1. Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udostępnianych przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata.

2. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

 

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji.

2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

3. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać na elektronicznie na email: sacky.bag@gmail.com

4. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych składającego reklamację, a także opisu przyczyn uzasadniających reklamację.

5. Ani Usługodawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorcy nie będącego konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Usługobiorcy nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty jednego tysiąca złotych.

VI. Rozwiązanie umowy oraz zmiana regulaminu

1. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter.

2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

3. Usługodawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa w pkt IV powyżej, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Usługobiorca (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt II. ust. 4 lit. c Regulaminu.

5. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. 

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.nawlekane.pl w zakładce Informacje - Regulamin Newsletter i obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

2. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter. 

4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 
Join our Newsletter
  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
0